Matematik Dersi Sene Sonu Zümre Toplantı Tutanağı

......................................................... LİSESİ ............/.......... EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ SENE SONU ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.
TOPLANTI TARİHİ: ..... / 06 / 20....
TOPLANTI YERİ: Öğretmenler Odası
TOPLANTI NO: 3
TOPLANTIYA KATILANLAR: B.Cemal ALTUNKILIÇ ve .......................

GÜNDEM MADDELERİ
1- Açılış ve yoklama.


2- .........../........... Eğitim Öğretim yılına ait alınan kararların gözden geçirilerek varsa uygulanmayan kararların araştırılması ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi.

3- .........../........... Eğitim Öğretim yılına ait öğrenci başarılarının değerlendirilmesi.
4- Dersin işlenişinde uygulanan yöntemler, karşılaşılan sorunlarla ilgili alınacak önlemlerin görüşülmesi.
5- Hazırlanan yıllık planların ve ders planlarının değerlendirilmesi yapılarak amacına ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesi ile varsa eksikliklerin giderilmesi için alınan önlemlerin görüşülmesi.
6- Ölçme ve değerlendirmede birlik ve beraberliğin sağlanıp sağlanmadığının gözden geçirilmesi, yazılı sınavlarda sorulan soruların görüşülmesi, sınavların değerlendirme ölçütlerinin görüşülmesi.
7- Ödev konularının öğrenciye ne gibi fayda sağladığının görüşülmesi, beklenen amaca ulaşıp ulaşmadığının görüşülmesi, ödev değerlendirilmesinde birlikteliğin sağlanıp sağlanamadığının görüşülmesi
8- Diğer zümre öğretmenleriyle yapılması planlanan işbirliğinin yapılıp yapılamadığının görüşülmesi, yapıldı ise faydaları yapılmadıysa nedenlerinin araştırılması.
9- Öğretim metodu ve tekniklerinin saptanması
10- Ders araç – gereçleri, öğretim materyalleri, çevrede yararlanılabilecek kaynakların görüşülmesi.
11- Dilek ve temenniler.
12- Kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR

1- 12 / 06 /20...... tarihi, saat 12.30’da Matematik dersi zümre öğretmenleri okul öğretmenler odasında matematik öğretmeni B.CEMAL ALTUNKILIÇ başkanlığında toplandı. Bütün öğretmenlerin hazır bulundukları görüldü.
2- .........../........... Eğitim Öğretim yılına ait alınan kararlar matematik öğretmeni Bilal KORKMAZ tarafından okundu.1.döneme ait zümre raporları ve kararları incelendi.2.döneme ait zümre toplantı tutanakları ve kararları incelenerek alınan kararların uygulandığı görüldü.
3- Yapılan genel değerlendirmede, tüm zümre öğretmenleri 2011 – 2012 Eğitim – Öğretim yılının genel olarak verimli ve başarılı geçtiği ortak kanısına vardılar. Bunda da öğrencilerin II. Dönem derse daha etkin katılmalarıyla başarının daha da arttığı yönünde görüş bildirdiler. 2. Yarıyıl sonuna göre, sınıf sınıf matematik-geometri derslerine ait başarı durumları incelendi. Başarı durumların yüksek olduğu görüldü.
4- Ders işlenirken uygulanan yöntem ve teknikler görüşüldü. Aşağıdaki yöntem ve tekniklerin uygulandığı görüldü.
a) Anlatım, soru-cevap, tümden gelim-tüme varım yöntemleri kullanıldı.
b) Bir sonraki derste işlenecek konular, öğrencilere önceden bildirilerek derse hazırlıklı gelmeleri sağlandı,
c) Öğrencilerin öğrendiklerini ifade edebilmeleri için kendilerine sorular yöneltip yanlış da olsa sözünün kesilmeyip sonra düzeltmenin yapılarak, kendilerine güven duygusunu kazanmalarına yardımcı olundu,
d) Pekiştirmeye yönelik ödevler verildi
e) Öğretimin, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru yapılmıştır
f) Öğrencilerden “Öğrendim” ve “Merak ediyorum” ifadelerine cevap vermeleri istendi
g)Matematik dersinin başarılamaz bir ders olmadığına inandırılmasına, bunun içinde her öğrencinin ilgisini çekebilecek basit ve mantık ürünü kısa soruları soruldu. Derslerin son 5–10 dakikasının konunun anlaşılıp anlaşılmadığını anlamak ve eksik kalan yönlerinin giderilmesi amacıyla kısa sorular sorulup, cevaplar alınmıştır.

5- Dersler yapılan planlara göre zamanında bitirilmiştir. Hiç bir aksaklık yoktur
Uygulamada karşılaşılan güçlüklere yerinde ve zamanında müdahale edildi. Gerek duyulduğunda zümre öğretmenleri ve diğer branş öğretmenleriyle iletişim ve yardımlaşma içerisinde bulunuldu.

6-Matematik öğretmeni Bilal KORKMAZ, ölçme ve değerlendirmede uyulması gereken esasları okudu. Buna göre ölçme ve değerlendirme aşağıda belirtilen esaslara dayanarak uygulanmıştır.

a) Yazılı sınavlar: II. dönem içerisin de I. Dönem olduğu gibi üç(3) yazılı sınavı yapılmış ve iki(2) sözlü notu verilmiştir. Yazılı ölçme değerlendirmelerde çok sorulu, açık anlaşılır, sınıftaki her seviye düzeyine uygun, yoruma mahal vermeyecek biçimde soruların hazırlanması, sınavlarda kaynaştırma öğrencilerinin seviyelerine uygun olarak sınava tabi tutulması, sınav öncesi cevap anahtarlarının hazırlanması, not bareminin gösterilmesi, rasyonel değerlendirilmenin yapılabilmesi için sınav cevap kâğıtlarının yatay değerlendirilmesi konularında dönem içerisinde azami özen gösterildi. Ve ortalamalar puan olarak hesaplanıp; not değerleri dönem notu olarak belirtilmiştir.
Öğrencilerin başarısızlıkları değil kabiliyetleri doğrultusunda tüm yönleri ile değerlendirme yapılmıştır. Yazılı sınavlarda konu sınırlaması olmayıp, sorular işlenen konuların tümünü kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. Soruların ağırlığı önceki yazılıdan sonra işlenen konulara kaydırılmıştır. Yapılan yazılı yoklamalar en az 3 hafta önce öğrencilere bildirilmiştir. Yazılı yoklamalarda yazılı süresi ve not baremi öğrencilere mutlaka bildirilmiştir. Öğrencilerin öğrendiklerini sürekli pekiştirmeleri ve işlenen konuların değerlendirilebilmesi için küçük yazılı yoklama (TEST) yapılmıştır.
b) Sözlü sınavlar: Sözlü sınavların değerlendirilmesinde anlama ve verilen bir konuda konuşma veya yorum yapma dikkate alınan ölçütlerdir. Sözlü sınavlar için ayrı bir ders saati ayrılmamış olup, öğrencinin ders içi faaliyetleri de değerlendirilmiştir. Her iki dönemde en az iki sözlü notu verilmiştir. Sonuç olarak tüm zümre öğretmenleri ölçme ve değerlendirme esaslarına uyularak birlik ve beraberliğin sağlandığı yönünde görüş bildirdi.

7- Yıllık ödevlerin zümrede de belirtildiği gibi Nisan ayının ikinci haftasında toplandı. Ödevler tertip-düzen, konunun işlenişi, araştırma, zamanlama ve alıştırmaların doğruluğu yönünden değerlendirilerek uygun görülen notlar verilmiştir.
.Ödevlerin aynen yazılı gibi ortalamaya katılacaktır olduğu söylendi.
8- Diğer zümre öğretmenleriyle yapılan işbirliği sonucunda olumlu sonuçlar alınmıştır. Öğrencilerin anlamakta güçlük çektiği konularda diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğine girilerek gerekli takviyeler yapılmıştır ve çok yararlı olduğu görülmüştür.
9- Başarının arttırılması için öncelikle dersin önemi ve gereği her fırsatta öğrencilere açıklanmalıdır. Öğrencilere derslerimiz için araştırma ödevleri vererek, kendilerine güvenlerini arttırıcı yönde telkinlerde bulunulmalıdır. Dersler yıllık plan doğrultusunda, günlük plan yapılarak işlenmelidir. Öğretimin, somuttan soyuta ve basitten karmaşığa doğru yapılmalıdır
Planda hangi teknik ve metotların uygulanacağı belirtilecek
a)Her konunun başlangıcında temel bilgi ve kavramların öğretmen tarafından verilmesini sağlayacak (anlatım metodu)
b) Öğrencilerin işlenen konu ya da problemle ilgili düşüncelerini rahatça söyleyebilecekleri (soru- cevap metodu)
c)Araştıran düşünen ve düşündüklerini ifade edebilen bireyler yetiştirebilmek için (tümevarım tümden gelim metotları
d)Her konunun sonunda konunun ne ölçüde kavrandığı ve gerekirse tekrar amacıyla (problem çözme metodu)
d) Önerilen çözüm yollarından farklı çözüm yollarını öğrencilerin denemeleri için yönlendirilmesi, özendirilmesi, farklı çözüm yolları arama isteklerinin desteklenmesi.
e) Öğrencilerin matematik ve geometri derslerini ezber yöntemlerini kullanmamaları için ispatlama çalışmalarına özel bir önem verilmesi çeşitli ispat yöntemlerinin tanıtılması kararlaştırıldı.
10- Ders araç ve gereçleri olarak çevrede yararlanılabilecek kaynaklar olarak sınıf içindeki yazı tahtası, teknolojik kaynaklardan(internet, CD gibi) yararlanıldı. Okulumuzda ders araç ve gereci sıkıntısının bulunmadığı yeterince var olduğu ve kütüphanedeki kaynakların öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanımına açık olduğu belirtildi.
11. Zümre başkanı B.CEMAL ALTUNKILIÇ ,.........../........... Eğitim ve Öğretim Yılının sağlıklı, daha başarılı ve daha verimli geçtiğini söyleyerek, toplantıya gelecek eğitim öğretim yılının daha başarılı geçmesi dilek ve temennileri ile son verildi
12.Kapanış

Z Ü M R E Ö Ğ R E T M E N L E R İ

Matematik Öğretmeni   Matematik Öğretmeni     Okul Müdürü