× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

Matematik Zümresi Sene (Yıl) Başı Toplantı Tutanağı Örneğini İndir

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
3 yıl 3 ay önce - 10 ay 1 hafta önce #1 Yazan: Cemal Hoca
Sene (Yıl) Başı Zümre Toplantı Tutanağı
Sene (Yıl) Başı zümre toplantı tutanağı aşağıdaki gibidir.Bazı görseller burada gözükmemektedir. Üstünde düzenleme yapıp düzgünce yazdırabileceğiniz Word dosyası yazının sonuna eklenmiştir.İndirmeden önce içinde kabaca ne olduğunu görmeniz için buraya bir parçasını yapıştırdım.Elbette word gibi düzgün durmuyor. İndireceğiniz dosya kesinlikle sorunsuzdur. İyi çalışmalar dilerim.

LİSESİ
20....... – 20...... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI I. DÖNEM
MATEMATİK, SEÇMELİ MATEMATİK, GEOMETRİ, SEÇMELİ GEOMETRİ VE ANALİTİK GEOMETRİ DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Zümre No 1 Dersin Adı Matematik –Geometri
Zümre Başkanı BCA Toplantı Yeri Öğretmenler Odası
Toplantı Tarihi 13/09/20..... Toplantı Saati 14.00
TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ
BCA

GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış Yoklama- Zümre Başkanının ve Yazmanın Seçimi;
2. Zümre kurulunun gündeminin belirlenmesi;
3. Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaçların/hedeflerin ve açıklamaların okunarak, plânlamanın bu doğrultuda yapılması
4. Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi;
5. “Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak, çalışmaların buna göre plânlanması;
6. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem-tekniklerinin belirlenmesi
7. Ünitelendirilmiş yıllık-ders plânlarının hazırlanması;
8. Diğer zümre-bölüm öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği esaslarının belirlenmesi;
9. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslerin işlenişine yansıtılması;
10. Derslerin daha verimli işlenebilmesi ders araç-gereç, vb. ihtiyaçların belirlenmesi;
11. Dersle ilgili yapılacak gezi ve gözlemlerin çevre ve yerel imkânlar ölçüsünde plânlanması;
12. Öğrenci merkezli öğrenmenin bir gereği olarak, öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği;
13. Öğrenci başarısını ölçme-değerlendirmede, (test,uygulamalı sınav v.b.) birlik-beraberliği sağlayıcı esaslar;
14. Öğrencilere verilecek ödev/proje konularının belirlenmesi;
15. Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi;
16. Dilek ve Temenniler – Kapanış.

YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR
1. Açılış Yoklama- Zümre Başkanının ve Yazmanın Seçimi :

Matematik dersi zümre öğretmenler kurulu zümre öğretmeni Ali CİVCİK katılımıyla 13.09.2011 tarihinde saat 14:00 da öğretmenler odasında gerçekleştirildi. BCA tarafından MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği - Md: 36(1) okundu.

2.Zümre kurulunun gündeminin belirlenmesi :

Matematik öğretmeni BCA MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36. Maddesi ve MEB Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 15. Maddesinin nin ilgili bölümlerini okudu.

KARAR: Bu yönetmelik maddelerine uygun olarak gündem maddeleri yukarıdaki gibi belirlenmiştir

3. Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ile matematik ve geometri dersinin programında belirtilen amaçların/hedeflerin ve açıklamaların okunarak, plânlamanın bu doğrultuda yapılması:

BCA Milli Eğitim Temel Kanununun ilk üç maddesinde ifadesini bulan amaçlar doğrultusunda 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu okudu. Talim ve Terbiye Kurulunun 24.08.2011 tarih ve 121 sayılı Kararı “Ortaöğretim Matematik (9. Sınıf ) Dersi Öğretim Programı ve Ortaöğretim 10, 11 Sınıflarda Haftada 2 Ders Saati Süreli Matematik Dersi Öğretim Programları okundu. Talim ve Terbiye Kurulunun 30.12.2009 tarih ve 334 sayılı Kararı “Ortaöğretim Geometri (9-10 Sınıflar ) Dersi Öğretim Programı okundu. - Talim ve Terbiye Kurulunun 30.12.2010 tarih ve 330 sayılı Kararı “Ortaöğretim Geometri (11. Sınıflar ) Dersi Öğretim Programı okundu.

KARAR: Milli Eğitim Temel Kanununun ilgili maddelerdeki ifadesi bulunan amaçlar doğrultusunda “Kendine güvenen, geleceğe umutla bakan, Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, vatanını ve milletini, ailesini seven” gençler yetiştirmek için her türlü çabanın sarf edilmesine gayret gösterilecektir.

Genel ve özel amaçlar açıklandı. Türk milli eğitiminin amaçlarının zümre tutanağına aktarılması kararlaştırıldı. Planlamanın Matematik ve Geometri dersinin genel amaçları bu doğrultuda yapılması kararlaştırıldı.

4. Bir önceki yıla ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi :
BCA 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı zümre kararlarını okudu.
BCA “Alınan kararlara genel olarak uyuldu. Bazı öğrencilerin derslere yeterince ilgi göstermemesinden ve devamsızlık yapmalarından dolayı bu öğrencilerin ders başarısının düşük olduğu görüldü. “ dedi.
BCA” Matematik ve Geometri derslerinde bir önceki konu bir sonraki konunun temelini oluşturduğundan öğrencilerin bu derslere devamını sağlanması için elimizden geleni yapmalıyız. Derse ilgisi olmayan öğrenciler için farklı öğretim metodlarıyla öğrencinin ilgisini çekmeye çalışabiliriz”. dedi.
KARAR: Okul yönetimi ile işbirliği yapılarak öğrencilerin derse devamının düzenli olarak takip edilmesi ve derslerin ilgi çekici etkinliklerle işlenmesi kararlaştırıldı.
5. “Atatürk İnkılap ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” üzerinde durularak, çalışmaların buna göre plânlanması:

2488 Saylı Tebliğler Dergisinden Atatürkçülük konularının ünitelere göre dağılımları incelendi. 2104 sayılı Tebliğler Dergisinden “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarinda Atatürk İnkilâp ve İlkelerinin Öğretim Esaslari Yönergesi” nin Matematik dersi ile ilgili bölümü BCA tarafından okundu.
Ayrıca konuların ilgisine göre yeri geldikçe ;
a. Atatürk'ün "Bilim ve Teknik İçîn Sınır Yoktur" özdeyişinin, günümüzdekî uzay çalışmaları örnek verilerek, anlamının büyüklüğü ve önemi üzerinde durulmalıdır.
b. Yine Atatürk'ün "Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir" özdeyişinin bîlimin hızla gelîştiği bu çağdaki etki alanı ve önemi açıklanmalıdır.
c. Atatürk'ün Bilim ve Fende, Fen 'in uygulaması olan tekniğe ne kadar önem verdiğini ifade eden Bursa nutuklarındaki "Hakiki Rehberimiz İlim ve Fen Olacaktır. " şeklindeki sözleri üzerinde durulmalıdır.
ç. Atatürk'ün "İstikbal Göklerdedir" sözünün anlamı belirtilmeli; Atatürk'ün Fen ve teknikten soyutlanamayan hava gücüne, dolaylı da olsa bu gücün dayandığı Fen ve Tekniğe verdiği önem açıklanmalıdır.
d. Atatürk zamanında kurulan Fabrikalar ve fen kuruluşlarının, 0'nun Fen ve Tekniğe dayanan sanayi 'e verdiği önemin açık bir kanıtı olduğu ve bunların önemi belirtilmelidir.
e. Osmanlılar döneminde kullanılması güç olan arşın, dirhem, okka gibi uzunluk ve ağırlık birimleri ile ölçü sistemleri yerine daha kolay kullanılır, pratik metrik sistemin, gram ve kilogram ölçülerinin konulmasının Atatürk'ün emirleri ile gerçekleştirildiği açıklanmalı ve bunların önemine değinilmelidir.
f. Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinin ve bütün Fen Bilimleri ve Matematiğin öğretiminde kullanılan, yüzlerce anlaşılması güç Arapça ve Osmanlıca terimlerin, Atatürk'ün direktifleri ile Türkçeleştirildiği anlatılmalı, aradaki büyük öğrenim kolaylığına öğrencilerin dikkati çekilmelidir.

KARAR: Atatürkçülük konuların matematik dersi yıllık ve ders planlarına yansıtılarak derlerde aşağıdaki konuların işlenmesi karalaştırıldı. Ayrıca bu konularda Tarih zümre öğretmenlerinden yardım alınması konusunda fikir birliğine varıldı ve bu çalışma için ayrıca bir yıllık plan hazırlanmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı.

29 Ekim haftasında “Atatürk İnkılapları”
10 Kasım haftasında “Atatürk’ün Kişiliği”
23 Nisan haftasında “Atatürk’ün İlke ve Görüşleri”
19 Mayıs haftasında “Atatürkçü Düşünce Sistemi”
6. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem-tekniklerinin belirlenmesi:
Matematik Öğretim programından Matematik Öğrenme ve öğretme süreci bölümü incelendi.
Geometri Öğretim programından Geometri Öğrenme ve Öğretme Süreci bölümü incelendi.
KARAR: Bu bilgiler doğrultusunda Matematik dersinde Buluş Stratejisi ve Tam öğrenme modeli, Problem Çözme Yöntemi, Gösterip yaptırma yöntemi, Oyunlar yardımıyla Öğretim, Tartışma Yöntemi ve Soru cevap tekniklerinin; Geometri derslerinde ise Sunuş ve Buluş Stratejisi, Problem Çözme Yöntemi, Gösterip yaptırma yöntemi, Kurallar ve tanımlar yardımıyla öğretim, analizle öğretim, Tartışma Yöntemi, Soru cevap ve Anlatım tekniklerinin etkili bir şekilde kullanılması kararlaştırıldı.
Ayrıca yeni matematik programları işlenirken; Matematiksel düşünme, Akıl yürütme, İlişkilendirme, Problem çözme, İletişim kurma, Tümdengelim, Tümevarım yöntemleri kullanılacaktır. Konuların özelliklerine uygun olarak sözlü anlatım, soru-cevap, örnek olay, çizim, gösteri, problem çözme, analiz, sentez, gerektiğinde de karma yöntemlere başvurulması gerekliliği konusunda görüş birliğine varıldı.
7. Konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması ve Ünitelendirilmiş yıllık-ders plânlarının hazırlanması:
BCA, 2551 sayılı tebliğler dergisinden Plânın Önemi, Gerekliliği, Yararları ve İlkeleri bölümlerini okudu.
Matematik ve Geometri Müfredat programları incelenerek Kazanım Sayıları ve sürelerinin aşağıdaki gibi olduğu belirlendi.

ORTA ÖĞRETİM GEOMETRİ DERSİ 9. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ KAZANIMLARI VE SÜRELERİ
ORTA ÖĞRETİM GEOMETRİ DERSİ 10. SINIF ÖĞRETİM PROGRAMININ KAZANIMLARI VE SÜRELERİGEOMETRİ 11

sayılı Tebliğler dergisinden Ders Planı ve Ünitelendirilmiş Yıllık Plan örnekleri incelendi.

KARAR: Bir önceki yılın yıllık planları ve değerlendirme kısımları incelenerek 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı planlarının Müfredat programlarındaki kazanım sayıları ve süreleri dikkate alınarak ünitelendirilmiş yıllık plan formatına uygun olarak zümre öğretmenleri tarafından ünitelendirilmiş yıllık planların yapılması ve 5. Maddede belirlenen Atatürkçülük konularının planlara işlenmesi kararlaştırıldı.
8. Diğer zümre-bölüm öğretmenleriyle yapılabilecek iş birliği esaslarının belirlenmesi:
BCA, bazı öğrencilerin kendisini ifade etmekte zorlandığını, bu öğrencilerin daha fazla kitap okuması gerektiğini söyledi. BCA, öğrenciler tahtaya kaldırıldıklarında gerek konuşmalarında gerekse yazılarında Türkçe’yi iyi kullanması ve varsa hatalarıyla düzeltmelerin de yapılmasının gerekli olduğunu söyledi. Bu konuyla İlgili olarak Milli Eğitim Bakalığını’nın 2003/24 no lu “Yaşayan Türkçemiz” genelgesi Incelendi.
KARAR: Türk dili ve edebiyatı öğretmenleriyle Türkçe’nin iyi kullanılması, hızlı okuma teknikleri, okuduğunu anlama ve noktalama işaretleriyle ilgili konularda; Atatürkçülük konularında da Tarih Öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.
9. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslerin işlenişine yansıtılması:
BCA, okulumuzda projeksiyon olduğunu, özellikle geometri derslerinde geometri sunumlarının öğrenmeyi olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. Yeni öğretim programından ilgili bölümler okundu.

KARAR: Matematik ve Geometri derslerinde kullanılacak sunum ve cd lerin belirlenmesi ve derslerde etkili bir şekilde kullanılması kararlaştırıldı.

10. Derslerin daha verimli işlenebilmesi ders araç-gereç, vb. ihtiyaçların belirlenmesi:

BCA Ders Kitapları Dışındaki Kitaplar ile Eğitim Araçlarının İncelenmesi, Seçimi ve Kullanımı ile ilgili maddeyi okudu.( 2559 S:T:D madde 31)


KARAR: Matematik ve Geometri derslerinde öğretmenin hazırladığı ders notları ve etkinliklerin kullanılması, ders kitabı harici kullanılcak kitaplarında ilgili maddedeki özelliklere uygun olması kararlaştırıldı.
11. Dersle ilgili yapılacak gezi ve gözlemlerin çevre ve yerel imkânlar ölçüsünde plânlanması:
KARAR: Dersle ilgili yapılacak gezi ve gözlemlerin Gezi ve İnceleme Kulübü ile ortak olarak planlanması kararlaştırıldı.12. Öğrenci merkezli öğrenmenin bir gereği olarak, öğrencinin sınıftaki rolü ve etkinliği konusunda uygulanabilir kararların alınması:
BCA” Günümüzün modern eğitim sistemi, bizlerin dersleri öğretmen merkezli işlenmesine değil öğrenci merkezli eğitim öğretim yapılmasına yönlendirmektedir. Bu yüzden öğrencilerimizi derslerde daha aktif hale getirmek için onları teşvik etmeliyiz” dedi.
BCA, Yeni matematik programından ilgili bölümleri okudu.
( MATEMATİK ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİ)
KARAR: Yapılandırmacı Öğrenmenin özellikleri ve bilginin sınıfta yapılandırma sürecine uygun olarak;
Öğrencilerin, özgür ve girişken olabilmeleri için teşvik edilmesi ve cesaretlendirilmesi,
Öğretmenin, öğrencilere açık uçlu sorular sorması ve cevapları beklemesi
Öğrencilerin, yüksek seviyede düşünmeye teşvik edilmelisi ve diğer arkadaşlarıyla diyalog kurma fırsatı verilmesi,
Öğrencilerin hipotez kurmada deneyim kazanabilmeleri için, kendi aralarında tartışabilecekleri uygun ortamlar hazırlanması
Bireysel farklılıklar göz önüne alındığınıda öğrencilerin motivasyonları farklı olacağından, bir konuyla ilgili farklı etkinkilere yer verilerek ( oyun, bulmaca, grafikler vs.)her öğrencinin aktif olarak derse katılımının sağlanması kararlaştıldı.

13. Öğrenci başarısının ölçme-değerlendirmesi (test,uygulamalı sınav, sözlü sınav v.b.):

BCA, Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerini okudu.( Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği-Md:16, Md:18-19-20-22)

KARAR: Matematik ve Geometri derslerinde yapılacak yazılı ve sözlü yoklamaların yapılmasında ve uygulanmasında yönetmelik maddelerine azami derecede bağlı kalınmasına ; bir dönemde matematik dersinden iki sözlü notu, geometri dersinden iki sözlü notu verilmesine, 9.Sınıflar Matematik dersinden 3. Sınavların, 10 ve 11. Sınıflar Seçmeli Matematik derslerinden 2. Sınavların ve Geometri derslerinden 2. Sınavların Madde 20’ye uygun olarak ortak yapılmasına ve yazılı yoklamaların aşağıdaki tarihlerde yapılmasına karar verildi. Yoğunluk olması durumunda yazılı tarihlerinin belirtilen tarihlerden 1 hafta once veya 1 hafta sonra da yapılabileceği kararlaştırıldı.
MATEMATİK DERSİ I. DÖNEM YAZILI TARİHLERİ
SINIFLAR I. YAZILI II. YAZILI III. YAZILI
9. Matematik( 4 saat) Ekim 4. Hafta Kasım 5. Hafta Ocak 1. Hafta
10. Matematik( 4 saat) Ekim 4. Hafta Kasım 5. Hafta Ocak 1. Hafta
11. Matematik( 2 saat) Kasım 1. Hafta Ocak 1. Hafta -
12. Matematik( 4 saat) Kasım 1. Hafta Ocak 1. Hafta
MATEMATİK DERSİ II. DÖNEM YAZILI TARİHLERİ
9. Matematik( 4 saat) Mart 2. Hafta Nisan 3. Hafta Mayıs 4. Hafta
10. Matematik( 4 saat) Mart 2. Hafta Nisan 3. Hafta Mayıs 4. Hafta
11. Matematik( 2 saat) Mart 4. Hafta Mayıs 4. Hafta -
12. Matematik( 4 saat) Mart 4. Hafta Mayıs 4. Hafta

GEOMETRİ DERSİ I. DÖNEM YAZILI TARİHLERİ
SINIFLAR I. YAZILI II. YAZILI III. YAZILI
9.( 2 saat) Kasım 1. Hafta Ocak 1. Hafta -
10.( 2 saat) Kasım 1. Hafta Ocak 1. Hafta -
11.( 2 saat) Kasım 1. Hafta Ocak 1. Hafta -
12.( 2 saat) Kasım 1. Hafta Ocak 1. Hafta -
GEOMETRİ DERSİ II. DÖNEM YAZILI TARİHLERİ
9.( 2 saat) Mart 4. Hafta Mayıs 4. Hafta -
10.( 2 saat) Mart 4. Hafta Mayıs 4. Hafta -
11.( 1 saat) Mart 4. Hafta Mayıs 4. Hafta -
12.( 2 saat) Kasım 1. Hafta Ocak 1. Hafta -

Yazılılarda en az 10 soru sorulmasına, soruların kısa cevaplı olmasına dikkat edilmesine karar verildi, ayrıca cevap anahtarında çözüm aşamalarına puan verilmesi, cevap anahtarının uygun bir yere asılması, konu sınırlaması yapılmamakla birlikte son konulara ağırlık verilmesi, değerlendirme sonunda isteyen öğrenciye kağıdının gösterilmesi görüşü benimsendi.
Her yazılı sonunda yazılı değerlendirme formu doldurularak, yapılamayan soruların yeniden anlatılması kararlaştırıldı. Yazılı kağıtlarının soru soru okunmasına karar verildi.14. Öğrencilere verilecek ödev/proje konularının belirlenmesi:

BCA, 2300 Sayılı Tebliğler Dergisinin üçüncü bölümünden ödevlerle ilgili olan madde 8-21’ i okudu.

KARAR: Matematik ve Geometri derslerinde ödev konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Yıllık ödevlerin ödev yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak verilmesine ödev konularının öğrencileri araştırma, ve inceleme yapmaya teşvik edici türden olmasına özen gösterilmesi belirtildi.
Ayrıca yönetmelik emirleri çerçevesinde yıllık ödevlerin belirtilen zamanda verilmesi, konuların özenle seçilmesi, ödev konusunda belli aralıklarla rehberlik edilmesi gerektiği Matematik öğretmeni BCA tarafından belirtildi.
Ödevler öğrenciyi araştırmaya özendirici, günümüz teknolojisinden yararlanarak yapabilecekleri göz önüne alınarak ödev konularının aşağıdaki gibi olması kararlaştırıldı.
ÖDEV KONULARI
9. SINIF MATEMATİK 10. SINIF MATEMATİK
( 2 SAAT) 11. SINIF MATEMATİK
MANTIK POLİNOMLAR KARMAŞIK SAYILAR
KÜMELER ÇARPANLARA AYIRMA YÖNTEMLERİ LOGARİTMA
BAĞINTI ÖZDEŞLİKLER PERMÜTASYON
FONKSİYON II: DERCEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER KOMBİNASYON
FONKSİYON ÇEŞİTLERİ TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR OLASILK
FONKSİYONLARDA İŞLEMLER DİK ÜÇGENDE METRİK BAĞINTILAR İSTATİSTİK
MODÜLER ARİTMETİK

SAYILAR
- DOĞAL SAYILAR
TAMSAYILAR
RASYONEL İRRASYONEL SAYILAR
ÜSLÜ SAYILAR
MUTLAK DEĞER
I. DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER TÜMEVARIM
DİZİLER
MATRİS VE DETERMİNANTLAR


PROBLEMLER

9. SINIF GEOMETRİ 10. GEOMETRİ 11. GEOMETRİ
TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE KOORDİNAT GEOMETRİ DÜZLEM GEOMETRİDE TEMEL KAVRAMLAR VE İSPAT BİÇİMLERİ DÖRTGENLER
ÇOKGENLER ÜNLÜ GEOMETRİCİLERİN HAYAT ÖYKÜLERİ DİKDÖRTGEN VE KARE
DÜZLEMDE KAPLAMALAR DÜZLEMDE NOKTA DOĞRU VE VEKTÖRLER PARALELKENAR, EŞKENAR DÖRTGEN, DELTOİD
PRİZMALAR KOORDİNAT SİSTEMLERİ YAMUK
PİRAMİTLER DOĞRULAR ÇEMBERDE UZUNLUK
ÇEMBER VE DAİRE ÜÇGENLER ÇEMBERDE AÇILAR
SİLİNDİR,KONİ,KÜRE DÖNÜŞÜMLER DAİREDE ALAN
KONİKLER

Ödevlerin Kasım ayının 1. Haftası dağıtılıp, Nisan ayının 2. Haftası toplanması kararlaştırıldı.
Günlük ödevlerle ilgili oıarak yönetmelikte belirtilen çerçeve içinde, konuyu pekiştirici ve öğrenciyi sıkmayan araştırma konularının verilmesi; verilecek günlük ödevlerin o dersin öğretim programındaki kazanımlar dikkate alınarak öğrenci seviyesine uygun olması ve öğrencinin hazırlığını sınıfta sunmasına imkan tanınması kararlaştırıldı.
Ödevlerin değerlendirilmesinin aşağıdaki tablo çerçevesinde yapılmasına karar verildi.15. Öğrenci başarısının artırılması için alınması gereken tedbirlerin tespit edilmesi:

BCA” Konuya başlarken öğrencilere, ne öğrenileceği hakkında genel şema verilip, konu bitirilirken de bir özetleme yapılması yararlı olacaktır” dedi.
KARAR: Eğitim ve öğretimde başarinin yükseltilmesi için zümremizce aşağıdaki yaklaşımlar benimsenmiştir:

a. Her öğrencinin anlama ve öğrenme kapasitesini faklı olduğunu kabul edip öğrencilerle bire-bir iletişim kurmaya önem vermeliyiz.
b. Öğrencilerimize “her öğrenci öğrenebilir” parolası ile yaklaşmalıyız.
c. Öğrenci merkezli eğitime” önem vermeliyiz
ç. Öğrencilerin düşüncelerini zorlayıcı değil, ikna edici olmalıyız.
d. Göze ve kulağa hitap eden araç ve gereçlerden faydalanmalıyız.
e. Öğrenci ve velilerle sık sık diyalog kurmalıyız.
f. Bilgiyi öğrenmenin yolunu öğrencilere öğretmeliyiz.
g. Öğrenciyi aktif duruma getirmeliyiz.
ğ.Öğrenciyi önemli ve başarılı olacağına inandırmalıyız.
h. Öğrenciye düşünme yoluyla, yeni düşünceler üretmesini kavratmalıyız.
ı. Öğrencinin başarısızlığını değil, başarısını ölçmeliyiz.
i. Öğrencilere seviyelerine uygun alıştırmalar yaptırmalıyız.


16. Dilek ve Temenniler – Kapanış:

Zümre başkanı BCA başka söz alan olmadığı için toplantıyı, 20....-20..... Eğitim ve Öğretim Yılının öğrencilerimize , okulumuza , bizlere faydalı olmasını ifade ederek , hepimize başarı ve mutluluk getirmesini dileyerek” toplantıyı kapattı.13.09.20......


İletinin bir bölümünü ziyaretçiler görüntüleyemez. Görüntülemek için hesabınız varsa oturum açın ya da kayıt olun.

Bu iletiye ekli bir dosya var.
Görebilmek için oturum ya da hesap açın.

Son Düzenleme: 10 ay 1 hafta önce Düzenleyen:Cemal Hoca

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum