× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

İkinci Dönem Matematik Zümre Öğretmenler Toplantı Tutanağı

 • Cemal Hoca
 • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
2 yıl 6 ay önce - 2 yıl 6 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
T.C.
.......................... VALİLİĞİ
....................................................................................... ANADOLU LİSESİ
20...../20..... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MATEMATİK DERSİ II. DÖNEM
ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR


Toplantı Tarihi : 21/02/2017
Toplantı No : 2
Toplantı Saati : 14:30
Toplantı yeri : Öğretmenler Odası
Toplantıya Katılanlar : Bülent Hoca,Cemal Hoca, Altunkılıç Hoca,Bülent Altunkılıç Hoca, Cemal Altunkılıç Hoca

Gündem Maddelerinin Oluşturulması:
Zümre başkanı Bülent Hoca, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen zümre öğretmenler kurulu içeriğinin incelenmesini ve okunup buna göre zümreye yön ve şekil verilmesi gerektiğini hatırlattı. Bunun üzerine Cemal Hoca ilgili maddeyi okudu.

1-Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Kurul, ilk toplantısında o eğitim-öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.

2-Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Ayrıca zümre başkanının önerisi üzerine okul veya kurum müdürünün gerekli gördüğü diğer zamanlarda da toplanır. Kararlar, oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

3-Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında:
 • Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
 • Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
 • Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,
 • Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uyguluma şeklinin belirlenmesi,
 • Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
 • Diğer zümre veya bölüm öğretmenleri ile yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,
 • Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
 • Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
 • Okulun veya kurumun çevre imkanlarının değerlendirilerek, deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
 • Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,
 • Resim, müzik, beden eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi,
 • Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde, öğretim programları ile okul veya kurum ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,
 • Öğrencilerin okul içinde, öğrenci seçme sınavında, ulusal ve uluslar arası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi
 • [ /ul]
  ve benzerikonular görüşülür.

  4-Okul veya kurum müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleri ile toplantı düzenleyebilir.
  Bu maddeler doğrultusunda aşağıdaki gündem maddeleri oluşturuldu:
GÜNDEM MADDELERİ
 1. Açılış ve yoklama,
 2. Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
 3. Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması, (1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu)
 4. Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması, (2104,2212 ve 2488 STD)
 5. Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak matematik derslerinin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleri ile bunların uyguluma şeklinin belirlenmesi,
 6. Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planların, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,
 7. Diğer zümre veya bölüm öğretmenleri ile yapılacak iş birliği esaslarının görüşülmesi,
 8. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,
 9. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,
 10. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması, yapılacak sınavların şekil, sayı ve süresi ile ürün değerlendirme ölçütleri ile puanlarının belirlenmesi, ortak sınavların tarihlerinin belirlenmesi,
 11. Yıllık ödevlerin içeriği şekli ve teslim tarihi, (2300, 2348, 2551 STD)
 12. Öğrencilerin okul içinde, öğrenci seçme sınavında, ulusal ve uluslar arası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi,
 13. Öğretmen veli iş birliği,
 14. Yeni matematik programının değerlendirilmesi, görüş ve öneriler,
 15. Dilek ve temenniler.
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1) Zümre başkanı Bülent Hoca daha başarılı bir dönem geçirmeleri dileğiyle toplantıyı açtı. Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitler için saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı okundu. Yapılan yoklamada tüm branş öğretmenlerinin toplantıda hazır bulundukları görüldü.


2) Cemal Altunkılıç Hoca I. Dönem zümre kararlarını tekrar okudu. Buna göre alınan kararlara uyulduğu, ortak sınav uygulamasında oluşan ufak tefek problemlerin giderildiği belirtildi.

Bülent Hoca, ortak sınavla ilgili olarak ilgili maddeye gelindiğinde detaylı bir çalışma yapılacağını belirtti.

Cemal Altunkılıç Hoca, zümrede alınan kararların bağlayıcı olduğunu, bunlara uyulmasının önem taşıdığını söyledi.

Cemal Hoca, genel olarak I. Dönem zümre toplantı kararlarına uyulduğunu, biraz daha gayretle aksaklıkların giderilebileceğini belirtti.

Bülent Altunkılıç Hoca, I. Dönem alınan zümre kararlarına uyulduğunu, II. Dönem de aynı kararlar doğrultusunda çalışmaların yapılacağını belirtti.

3) Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaçlarını Bülent Hoca tarafından tekrar okundu.

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI:

I. GENEL AMAÇLAR


Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,
1. (Değişik: 16-6-1983 - 2842/1 Md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek.
2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
II – ÖZEL AMAÇLAR:
Madde 3 – Türk eğitim ve öğretim sistemi, bu genel amaçları gerçekleştirecek şekilde düzenlenir ve çeşitli derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları, genel amaçlara ve Milli Eğitimin temel ilkelerine uygun olarak tespit edilir.

24.06.1973 tarih ve 14574 sayılı resmi gazetede yayımlanan 1739 sayılı Milli Eğitimin Temel kanunundan Türk Milli Eğitiminin Temel ilkeleri (Gençlik ve Eşitlik, Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları, Fırsat ve İmkan Eşitliği Atatürk İlke ve İnkılapları, Atatürk Milliyetçiliği, Demokrasi Eğitimi, Laiklik, Bilimsellik, Planlılık, Karma Eğitim, Okul-Aile İş Birliği, Her Yerde Eğitim)
Türk Milli Eğitimin Genel Amacı,”Türk Milleti’nin milli, ahlâki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip kavrayan,geliştiren,ailesini,vatanını,milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan,insan haklarına saygılı, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan temel ilkelere dayanan milli, demokratik, lâik, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen,bunları davranış haline getiren nesiller yetiştirmektir.
Beden ,zihin, ahlak, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş kişiliğe ve karaktere,hür ve bilimsel düşünce gücüne ,geniş dünya görüşüne sahip, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı, verimli kişiler olarak yetiştirmektir.”

Matematik dersleri müfredat programlarının yer aldığı MEB ortaöğretim program kılavuzu I. ve II. ciltler ile 2104,2343,2351,2455,2575 sayılı tebliğler dergileri incelendi.
Ders için yapılan ünitelendirilmiş planların yukarıdakiler doğrultusunda hazırlandığı ve planlar doğrultusunda konuların işlenip defterlere yazıldığı belirtildi.

4) Bülent Altunkılıç Hoca öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması konusunda gerekli çalışmaların yapıldığı, Atatürk İlkeleri öğretim hizmetleri hakkındaki Bakanlık emirleri doğrultusunda ilgili konuların yıllık planlara işlendiği bunun yanında;
23 Nisan haftasında “Atatürk’ün egemenlik anlayışı” , 19 Mayıs haftasında “Atatürk’ün gençliğe verdiği önem” konularının detaylı işlenmesi gerektiğini vurguladı.

5) Matematik dersinin özel ve genel amaçları MEB Müfredat Programları Cilt 1 den tekrar okundu. Altunkılıç Hoca öğretimde, öğrenci merkezli ve gündelik hayattan alınan etkinliklerin ön planda tutulması gerektiğini belirtti.
MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ YÖNTEM VE TEKNİKLER:
Matematik Öğretim programından Matematik öğrenme öğretme durumları incelendi. Bu programın öğretmen ve öğrencilere yüklediği roller ve sorumluluklar aşağıdaki gibi özetlenebilir. Öğretmen;
a)Keşfetmeye dayalı öğrenme etkinlikleri geliştirilmeli,
b)öğrenme ve öğretme süreci düzenlemeli,
c)öğrencilerini tanımalı ve gelişimlerini incelemeli,
d)zamanı etkili kullanmalı,
e)öğrencilerine rehberlik yapmalı,
f)sınıf içi yarışmalar düzenlemeli,
g)Her öğrencinin matematiği öğrenebileceğine inanmalı,
h)Araştırmaları takip etmeli,
ı)Karşılaştığı problemleri bilimsel yöntemlerle çözmeli,
Öğrenci;
a)Öğrenme sürecinden sorumlu olmalı,
b) Genelleme yapabilmeli,
c)Derse katılımları desteklenmeli,
d)Matematik dersinden doyum sağlamalıdır.

KARAR:
Konular işlenirken genel ve özel amaçların dikkate alınması, öğretimde etkinliklere bolca yer verilmesi, planlar yapılırken ve konular işlenirken aşağıdaki amaçlara ulaşılması kararlaştırıldı:
a-Çeşitli ve eleştirel düşünebilen
b-Farklı düşünebilen
c-Problemleri çözmeye çalışan, farklı ve pozitif sonuçlar elde edebilen.
d-Kendine güvenen ve topluma faydalı fert olarak yetişmeleri

Öğrencilerin yeniliklere açık, ileri görüşlü, kendine ve topluma faydalı kişiler olarak yetiştirilmesine, Atatürk'ün ilim ve fen ile ilgili görüşleri üzerinde durulması, Atatürk'ün ölçü birimlerinde yaptığı değişiklikler ve geometride getirdiği yeni anlayış konuları üzerinde durulması, 2488, 2104 sayılı TD de yer alan konuların işlenmesi kararlaştırıldı.
Bu bilgiler çerçevesinde Buluş ve Tam Öğrenme, Problem çözme, Gösterip Yaptırma, Soru cevap tekniklerinin; Geometri konularında ise Sunuş ve Buluş yöntemleri kullanılması kararlaştırıldı.

Bülent Hoca başarıyı arttırmak için öğrencilerin başarılı olacaklarına inandırılması yönünde telkinde bulunulması, öğrencilere öğretmenlerin boş derslerinde yardım edileceğinin duyurulması, haftalık ödevler verilip ödevlerin mutlaka kontrolünün yapılması, soru-cevap yöntemine ağırlık verilmesi, sık sık velilerle görüşüp öğrenci başarısının değerlendirilmesi ve dersin konusuna göre uygulama yapılması gerektiğini söyledi.

Bülent Altunkılıç Hoca Öğrenciye çok söz hakkı vermenin, notla ödüllendirmenin öğrencinin ilgisini arttırabileceğini” belirtti. Ayrıca başarıyı arttıracağına inanıldığından konularla ilgili kısa testlerin yapılması yönünde görüş belirtti.

Cemal Hoca, öğrencilerin konuyla ilgili yaptığı yorumların mümkün olduğunca pozitif yorumlanması gerektiğini belirterek, teknolojiyi yönlendiren sistematik bilginin üretilmesinde ve onun hayata taşınmasında gençlerin rol alacağını belirterek onların hür düşünmelerinin bu anlayışla olabileceğini söyledi. Öğrencilere her zaman ve her yerde müspet tavırlar içerisinde olmanın başarıyı artıracağına inandığını, ayrıca, “Değişen dünyamızda, matematikten anlayan ve matematik ile ilgilenenler geleceği şekillendirmede daha fazla seçeneğe sahip olmaktadır.” diyerek başarı için elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapmamız gerektiğini söyledi.
KARAR 1:
Başarının artması için zümre öğretmenleri aşağıdaki kararları almıştır:
a) Derslere hazırlıklı gelinecek.
b) Bir önceki konunun kısa bir hatırlatılması, kısa cevaplı sorularla yapılacaktır.
c) Matematik dersinin önemi ve teknolojiye katkısı vurgulanacaktır.
d)Öğrencinin kendine güven kazanması sağlanmalıdır. Bu nedenle sınıf öğrenci seviyelerine dikkat edilerek yoruma dayalı sorulara ağırlık verilecek.
e) Her öğrencinin derslere katılması sağlanacak.
f) Verilen ödevler mutlaka kontrol edilecek.
g) Konularla ilgili bolca soru çözülecek.

KARAR 2:
 • Anlatımda öğrencinin dikkatini çekip ilgisini artıracak durumların önceden hazırlanması önemli noktaların ve temel kavramaların vurgulanması gerekir.
 • Her öğretmen derse hazırlıklı girecek, okul müdürü Şule DALKIR’ın da istediği gibi mutlaka yıllık planını, dersle ilgili dökümanlarını yanında bulunduracaktır.
 • Her ünitede öğrenme eksiklerini ve güçlüklerini belirleyerek yetersiz görülen öğrencilere öneriler sunulmalıdır.
 • Birbirinin ön koşulu olan konularda sınıfta bir ders konusu anlatılmaya başlamadan önce o dersteki temel kavramların daha kalıcı öğrenilmesi açısından dersin başında önceki derslerde anlatılmış konular özetlenmelidir. O günkü anahtar niteliğindeki kavramlar belirtilmelidir. Dersin ilk beş dakikasında geçmiş konular özetlenecektir.
 • Öğrenci merkez kabul edilmelidir. Öğrenciye işlem yaptırtmalı, öğrenciyi aktif kılmak için ipuçları verilmelidir. Zaman zaman güncel araştırma konuları verilip matematiğe bakış açıları olumlu yönde değiştirilmelidir.
 • Öğrenciyi matematikten soğutmayacak nitelik ve nicelikte ev ve araştırma ödevlerinin verilmesine karar verildi.
 • Öğrenciye öğrenme sürecindeki durumu ile ilgili sık sık bilgi verilmelidir. Başarısı övülmelidir. Eksik veya yanlış öğrendiğinde söylenmeli, bunların doğrusu da belirtilmelidir.
6)Yıllık planlara alınan konuların ders kitaplarındaki konuların değil, müfredat programındaki konuların esas olduğu, ancak konuların yerlerinin değiştirilebileceği görüşü benimsendi.
Cemal Hoca, 9.sınıf konularının, üniversite sınavında tüm YGS konularını içerdiğini bunun için özellikle 12.sınıflarında yeri geldikçe ve zaman buldukça tekrar edilmesi gerektiğini vurguladı.
Tüm sınıflarda hazırlanan yıllık planlara göre derslerin işlendiği tespit edildi.

KARAR:
a- İlgili konuların 1. Zümre toplantısında belirtildiği üzere işlenmesine tüm zümre öğretmenlerinin onayı ile karar verildi.
b-Lise son sınıf derslerine giren öğretmenlerinin yeri geldikçe YGS konularında öğrencilere yardımcı olmaları, tüm branş öğretmenlerinin her zamanki gibi, boş zamanlarında öğrencilerin sorularının çözümünde yardımcı olmaları kararlaştırıldı.

7) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleri ile yapılacak iş birliği esaslarının belirlenmesi konusunda şu kararlar alındı:
KARAR:
 • Tarih öğretmenleri ile özellikle 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinde iş birliğine gidilerek Atatürkçülük konularında doküman ve bilgi alış verişine gidilmesine karar verildi.
 • Fizik öğretmenlerinin isteği üzerine gereken sınıflarda işlem becerisi üzerinde durulmasına, özellikle oran orantı konusunun pekiştirilmesine karar verildi.
 • Bunun yanında özellikle açıların trigonometrik oranları konusunda daha çok destek verilmesi kararlaştırıldı.
 • Matematikte sorunun çözümünün, soruyu anlamaktan geçtiği düşüncesi ile edebiyat öğretmenleri ile görüşülerek okumanın ve okuduğunu anlamanın önemi üzerinde durulması gerektiğine ve yeri geldikçe öğrencilere kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmede örnek ve yardımcı olunmasına karar verildi.
 • Kimya öğretmenlerinin daha önce belirttiği üzere özellikle oran-orantı ve logaritma konularının kimya dersinde sıkça kullanıldığı tespit edildi. Bu doğrultuda oran-orantı ve logaritma konularında öğrencilere daha fazla destek verilmesi kararlaştırıldı.
8 ) Cemal Altunkılıç Hoca, bilim ve teknolojideki gelişmelerin derslere yansıtılması konusunda imkanlar dahilinde çalışmaların artırılarak devam edilmesi konusunda öneride bulundu.

Bülent Hoca, ek-bina dışında tüm sınıflarda akıllı tahta bulunduğunu bu imkanların yeri geldiğinde değerlendirildiğini belirtti.

KARAR:
Derslerde yeri geldikçe planlı bir şekilde var olan ve temin edilecek olan akıllı tahtalardan ve teknolojik araç gereçlerden yararlanılarak ders işlenmesinin daha yararlı olacağı kararlaştırıldı.

9) Cemal Hoca, özellikle geometri konularında geometrik araç ve gereçlerden yararlanıldığını ancak akıllı tahta ve bilgisayar ortamında öğrencilerin anlama düzeylerinin artabileceğini belirtti.

Bülent Altunkılıç Hoca, 11. ve 12. sınıflarda ortak testler dağıtılarak öğrencilerin konuyu pekiştirmelerinin ve daha iyi anlamalarının sağlandığını söyledi.

KARAR:
 • 9. ve 10. sınıflarda da tıpkı 11. ve 12. sınıflardaki gibi konu sonlarında ortak testler dağıtılması kararlaştırıldı.
 • Geometri derslerinde yeri geldikçe geometrik araç gereçlerinin kullanılmasının sürdürülmesi kararlaştırıldı.

10) Cemal Altunkılıç Hoca, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav Yönetmeliğini okudu. (Madde 16) Buna göre tıpkı birinci yarı dönemde olduğu gibi, aşağıdaki maddelerin uygulanması kararlaştırıldı.

KARAR:
 • Matematik derslerinde iki yazılı yoklama yapılacak.
 • Zorunlu haller dışında sınav süresi bir ders saatini aşmayacak.
 • Klasik türde yapılan sınavlarda 5-10 soru sorulacak. ( [5-10] )
 • Çoktan seçmeli sınavlarda soru sayısı çok, sorular kısa cevaplı olacak.
 • Soruların konulara göre dağılımı, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilerek geriye doğru azalan oranda ve işlenen konulardan seçilecek.
 • Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları hazırlanacak puanlamalar üzerinde gösterilecek.
 • Yazılı sınavlar en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak.
 • Sınav sonuçları en geç on beş gün içinde öğrencilere duyurulacak.
 • Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa öğretmen, başarısız öğrenciler için isterse bir sınav daha yapabilecek. İsteyen başarılı öğrencide katılabilecek. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek not geçerli olacak.
 • İkinci dönem için de 2 performans notu verilecek.
 • Performans notlarından biri, öğrencilerin sosyal etkinlikteki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri değerlendirilerek verilecek.
 • Performans notu verilen öğrenciye aldığı not hemen bildirilecek.
Ortak Sınavlarla ilgili olarak:

KARAR:
 • İkinci dönemde de sınavlar şubeler bazında ortak olacak.
 • Uygulama sınavın soruları aynı derse giren öğretmenlerin hepsinin katılımı ile hazırlanacak. Ortak cevap anahtarı hazırlanacak.
 • Tüm eş sınıf ve alanlarda aynı konular paralel bir şekilde işleneceğinden, sorulacak sorular ilgili şubelerin gördüğü ortak konulardan oluşturulacak.
 • Okul yönetimi sınavları uygun göreceği tarihte yaptıracaktır.
11) 2300 sayılı tebliğler dergisinden ödev/proje yönetmeliği okundu. Projeler, öğrenciyi bıktırmadan araştırmaya özendirici, günümüz teknolojisinden yararlanarak yapabilecekleri türden, matematiği korkulacak değil, sevilecek bir ders yapacak konulardan oluşturulduğu, proje ödevlerinin ödev yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak verildiği belirtildi. Yeri geldikçe öğrencilere konuları hakkında rehberlik yapılması ve sorularının cevaplandırılması,proje ödevlerinin öğrencilere belirtildiği üzere en geç nisan ayının ikinci haftasına kadar toplanması kararlaştırıldı.

12) Öğrencilerin I. dönem matematik, dersindeki başarı durumları incelendi ve aşağıda kararlara varıldı.
Başarıyı arttırmak için çalışma soruları dağıtılarak öğrencilerin pratik yapmalarının sağlanmasının konu sonlarında mutlaka sorular dağıtılıp öğrencilere verilen ödevlerin düzenli bir şekilde kontrol edilmesinin ve sınav sorularının mutlaka öğrencilerin seviyelerine göre belirlenmesinin gerektiğini, öğrencilerin dikkatlerini çekmek için günlük hayattan örnekler verip arada anlatılacak bir fıkranın bile motivasyonu arttırabileceğini belirtti. belirtti.

Altunkılıç Hoca; 10. sınıf matematik dersi başarı ortalamasının zayıf olduğunu söyledi. “Başarıyı arttırmak için ortak testler dağıtılarak, öğrencilerin çözmeleri sağlanmalıdır.” dedi. Bunun yanında mutlaka sınıf seviyelerine göre ders anlatılıp bol soru çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Bülent Altunkılıç Hoca, 11. sınıflarda başarının genelde yüksek olduğunu, yine de başarısız olan öğrencilerin de yapabileceği sorular çözülmesinin çalışma soruları verilerek benzer soruların öğrencilere sorulmasının verimi arttıracağını söyledi.

Bülent Hoca, 12. sınıf matematik dersinde yine çalışma soruları dağıtılarak öğrencilerin başarılarını arttırabileceklerini söyledi. Çoğu öğrencinin motivesinin düşük olduğunu, bunda girecek oldukları YGS sınav heyecanı ve temel eksikliğinin etkili olduğunu söyledi.

Söz hakkı alan Cemal Altunkılıç Hoca, öğrencilerinin çoğunun matematik temelinin olmadığını, ancak çevre ve yaşantı koşulları dikkate alınarak değerlendirme yapılmasının daha iyi olacağını belirtti. Sene başında öğrencilerin orta okulda boş bir temelle geldiğine işaret etti. Tüm zümre öğretmenleri bu konuda hem fikir olduklarını belirttiler.

Cemal Hoca, öğrencilerin birçoğunun ders çalışmadıklarını bu yüzden sınavlarda başarısız olduklarını belirtti.

Cemal Hoca, öğrencilerimizin bir çoğu okul zamanı dışında bir işte çalıştığını, ders çalışmak için gerekli zamanı ayıramadıklarını belirtti. Değerlendirme yaparken sadece derslerdeki durumlarının ve sınav sonuçlarının değil diğer etkenleri de değerlendirilmesinin, yazılı sorularının sınıf düzeyine uygun hazırlanmasının öğrenciler için daha iyi olacağını belirtti.

Cemal Altunkılıç Hoca, Sınıfların başarı yüzdelerindeki farklılıkların çok doğal olduğunu bunun nedenini bölüm farklılıkları olduğunu belirtti.

13) Sınıf öğretmenleri ile sürekli diyalog halinde olma ve gerektiği zamanlarda öğrenci velileriyle birebir görüşme kararı alındı.

14) Matematik yeni öğretim programı taslağı genel anlamda zümrece uygun bulundu. I. Dönem sonundaki matematik zümresindeki değerlendirmeler tekrar gözden geçirildi. Buna göre;
 • Temel işlem becerilerini geliştirmek amacıyla Sayılar ve Temel kavramlar ilk öğrenme alanı olarak verilebilir.
 • Fonksiyon konusundan önce temel oluşturacak şekilde bağıntı konusunun da işlenmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.
 • Trigonometri ve olasılık konularının yıllara ve sınıflara bölünmesi konu bütünlüğünü bozmaktadır.
 • Analitik Geometri ve Uzay Geometri konuları ayrı bir ders olarak programa dahil edilebilir.
 • Trigonometri konusuna 23 ders saatinin yeterli olmadığı düşünülmektedir.
 • 10. Sınıf öğrenme alanlarının çok fazla ve birbirinden kopuk olduğu gözlenmiştir.
 • 12. sınıflarda ileri düzey matematik dersinde türev ve integral konusunda yapılan sadeleştirmeler, türev ve integral uygulamaları konusunun işlenmesini zorlaştıracağı düşünülmektedir.
 • Meslek Lisesi için ayrı bir matematik müfredatı ve kitabı hazırlanmalıdır.
 • EBA ders materyallerinin yeni ders programına göre uygun olarak zenginleştirildiği görülmüştür.
16) Cemal Altunkılıç Hoca toplantının güzel bir diyalog içerisinde geçtiğini belirterek bunun dönem içerisindeki eğitim-öğretim hayatımıza da yansımasını temenni etti.

Zümre Başkanı Bülent Hoca, bu dönemin her zamankinden daha heyecanlı, daha başarılı ve daha huzurlu geçmesi dileğinde bulunarak toplantıya son verdi.Bülent Hoca Altunkılıç Hoca Bülent Altunkılıç Hoca
Zümre Bşk. Mat. Öğrt. Mat. Öğrt.Cemal Hoca Cemal Altunkılıç Hoca
Mat. Öğrt. Mat. Öğrt.


14/02/2017
Okul Müdürü
Son Düzenleme: 2 yıl 6 ay önce Düzenleyen:Cemal Hoca

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum